Tổ chức

Hoạt động Công ty chia ra làm 3 phần chính:

1. Nhân giống cây con:
2. Sản xuất rau thương phẩm
  • Tổ chức sản xuất khép kín, quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất, bảo quản sản phẩm
  • Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nâng cao năng suất nông sản, hạn chế sử dụng thuốc BVTV trong quy trình chăm sóc.
  • Xây dựng trung tâm công nghệ cao sau thu hoạch: Gia tăng giá trị sản phẩm, phát triển thị trường, tạo thương hiệu đưa nông sản Đà Lạt lên một bước mới
3. Trồng cà phê và chăn nuôi bò
  • Tận dụng nguồn rác thải từ rau, củ, quả làm thức ăn cho bò.
  • Tạo nguồn phân hữu cơ bón cho cây trồng.
  • Luân canh cải tạo đất.