Chứng nhận

Công ty PTFARM là công ty đầu tiên tại Việt Nam xây dựng và duy trì hằng năm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn VietGap về rau quả. Chứng nhận sản phẩm được sản xuất/ sơ chế phù hợp với Quy trình sản xuất tốt theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chứng nhận bởi Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định học.